Privacy verklaring / Algemene voorwaarden

Uw privacy
Uw privacy wordt gewaarborgd door Lowie Manders Praktijk voor energetische therapie.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
* zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
* er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
* de contact gegevens die je invult op de site gaan alleen naar de mail: info@lowiemanders.nl
* er hangen geen cookies aan de site en daardoor kunnen ze ook niet doorgegeven worden

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Alle papieren dossiers zijn opgeborgen in een afgesloten kast. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
* voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
* of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
* een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
* uw naam, adres en woonplaats
* uw geboortedatum
* de datum van de behandeling
* een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige behandeling / energetisch’
* de kosten van het consult

 

Algemene voorwaarden

• De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

• De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

• De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten

• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

• Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.

• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

• De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling vermeld op de website van de praktijk (www.lowiemanders.nl) voor het eerste consult met intakegesprek en het bedrag per sessie hierop volgend.

• Betalingswijze van de behandelingen is per pin, bankopdracht of contant per consult.

• De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

• De cliënt heeft het privacyreglement van Lowie Manders praktijk voor energetische therapie gelezen welke vermeld staat op de website van de praktijk (www.lowiemanders.nl).

• Klachtenregeling • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door de praktijk. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van het LVNT welke is aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve zorg. De procedure is te vinden op de website www.lvnt.nl, www.scag.nl of www.rbcz.nl. Lowie Manders praktijk voor energetische therapie voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

• Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Er bestaat inzage recht voor nabestaanden.

Overmacht

Indien Lowie Manders verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken, ziekte van de persoon die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van Lowie Manders opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

Aansprakelijkheid

  • Bij de uitvoering van de dienstverlening van Lowie Manders is sprake van een inspanningsverplichting.
  • Lowie Manders geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Lowie Manders.
  • Lowie Manders is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
  • Lowie Manders is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door Lowie Manders mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
  • De aansprakelijkheid van Lowie Manders voor schade voortvloeiend uit de door zijn verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
  • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Lowie Manders beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door Lowie Manders afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
  • Lowie Manders is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem geadviseerde hulpstukken, supplementen etc.